О пројекту
Вести
Услуга помоћи у кући
Медијатека
Центар знања
Контакт

Коме су услуге намењене?

Услуга је намењена одраслим и старијим особама које имају проблема са менталним здрављем и живе у својим домовима.

Сврха услуге?

Уобичајена сврха услуге Помоћ у кући је да задовољи основне животне потребе корисника и да повећа квалитет живота корисницима кроз обављање активности у њиховом дому. Активности, по правилу, обављају неговатељице (одржавање хигијене дома, корисника, помоћ у припреми хране и сл.) и на тај начин подржавају живот корисника у његовом дому.

Услуга намењена корисницима који имају проблема са менталним здрављем је унапређена и иновативна – пре свега из разлога што се фокусира јачање и изградњу капацитета корисника за самосталан живот кроз заједничке активности корисника и неговатеља, односно сарадника за развој животних вештина. У том смислу, може се рећи да је сврха услуге Помоћ у кући за особе које имају проблема са менталним здрављем да помогну кориснику само око ствари које корисник није у стању да уради самостално, док све остало – корисник и сарадник за развој животних вештина раде заједнички.

Активности

Активности услуге Помоћ у кући усмерене су пре свега на јачање капацитета корисника да одрже што је могуће већи степен самосталности и да, у оквиру својих могућности, развију додатне вештине. Услуга ће обухватати обављање активности како у кући, тако и изван дома корисника у складу са индивидуалним планом:
 1. Стручни рад са корисником и израда индивидуалних планова подршке за сваког корисника
 2. Помоћ у обезбеђивању исхране (одлазак у продавницу, припрему оброка, помоћ при храњењу)
 3. Подршка у самосталном обезбеђивању хране (заједничко припремање лаких оброка, учење о здравој и избалансираној исхрани)
 4. Подршка при обављању административних послова (објашњавање рачуна за струју, телефон, грејање, заједничко припремање уплатница )
 5. Провежбавање хигијенских навика: редовно туширање, прање зуба, руку
 6. Провежбавање хигијене дома (заједничко усисавање, прање судова, прозора)
 7. Подршка при контроли узимања лекова, телефонско подсећање, подршка при одласцима на лекарске прегледе
 8. Посредовање у коминикацији са службама на територији општине (дом здравља, пошта, школа)

Права корисника у Србији

Устав забрањује непосредну или посредну дискриминацију, дискриминацију по било ком основу, нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

Од изузетног значаја за правно уређење положаја особа са инвалидитетом је доношење Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и Закон о забрани дискриминације у члану 3.

Права корисника услуге помоћ у кући

Услуга помоћ у кући, спада у групу дневних услуга у заједници, које обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.

Дневне услуге у заједници обезбеђују јединице локалне самоуправе.

Сврха пружања услуге помоћ у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.

Услуга помоћ у кући регулише права корисника ''Процедуром о начинима обезбеђивања права корисника'' и асистира при остваривању права у заједници.

Пружалац услуге се обавезује да ће све кориснике и запослене упознати са садржајем ''Процедуре о начинима обезбеђивања права корисника'' у којој поред осталог стоји да:
 • Корисник има право да у складу са својим потребама и способностима буде информисан о свим подацима који су значајни за утврђивање његових социјалних потреба, као и о томе како те потребе могу бити задовољене.

 • Корисник има право увида у списе предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права из социјалне заштите. Ако је корисник лишен пословне способности, право увида у списе предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права из социјалне заштите има његов законски заступник.

 • Корисник има право да учествује у процени свог стања и потреба и у одлучивању о томе да ли ће прихватити услугу.

 • Корисник има право на поверљивост свих приватних података. О корисницима којима је пружена услуга води се евиденција, у складу са важећим законом и другим прописима.

 • Пружалац услуге је у обавези да корисника упозна са организацијском ''Процедуром о заштити података о личности''

 • Корисник који није задовољан пруженом услугом, поступком или понашањем пружаоца услуга има право на притужбу, пружалац услуге је у обавези да корисника упозна са документом ''Процедура поступања по притужби корисника''